Search a Band

Latest News

Newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates required

bmouth.pl presents : Akurat

Feb 19
Venue: Kyps
19.30
Address: Mr Kyps 8a Parr Street Lower Parkstone Poole
Postcode:
Telephone number:
BH14 0JY
01202 748945
Sold out
256

"AKURAT"

AKURAT to niepowtarzalne zjawisko na polskiej scenie. Zespół ceniony za świetny koncertowy show, ale także za inteligentne, dowcipne oraz zaangażowane teksty. AKURAT ma na koncie utwory zaliczane do czołówki polskich protest songów np.: „Do prostego człowieka”, czy „Wiej-ska”, oraz z drugiej strony - lekkie piosenki, „evergreeny” chętnie wykorzystywane przez wszelkie coverbandy grające na imprezach i weselach jak np.: „Lubię Mówić z Tobą” czy „Hahahaczyk (Dyskoteka Gra)”. Gdy w 2001 roku ukazał się debiut AKURAT – w Polsce nikt nie grał muzyki opartej na ska, rocku, reggae sięgając też do rytmiki disco. Od płyty „Pomarańcza” rozpoczął się u nas renesans takich rytmów, który trwa aż po dziś dzień, kiedy program „Must Be the Music” wygrywa zespół Enej, otwarcie przyznający się do inspiracji AKURAT. AKURAT jest też jednym z pierwszych zespołów, które zdobyły swoją pozycję bez wsparcia dużych mediów. Dzięki oddaniu fanów, którzy pocztą pantoflową lansowali AKURAT wśród swoich przyjaciół, zespół stał się popularny w całym kraju, a także w Czechach, gdzie regularnie pojawia się na największych festiwalach i w klubach. Status gwiazdy sceny niezależnej AKURAT zdobył 3 krotnym występem na Przystanku Woodstock. Później był Jarocin, Fama, występy w 7 europejskich krajach oraz koncerty na żywo w Polskim Radio. To wszystko plus kolejne udane płyty: „Prowincja”, „Fantasmagorie”, „Optymistyka” i „Człowiek” sprawiły, że AKURAT ze swoim rockowym, energetycznym show, stał się obowiązkowym punktem programu większości Juwenaliów i częstym gościem Dni Miast. W listopadzie 2012 ukazała się najnowsza płyta zespołu Akurat pod tytułem: Akurat Gra Kleyffa i Jedną Kelusa. Akurat, zespół ceniony za inteligentne teksty, tym razem sięga do twórczości jednego ze swoich mistrzów – Jacka Kleyffa. Akurat zagrał Kleyffa po swojemu. Piosenki – wcześniej często w ogóle niewydane oficjalnie, znane głównie z przegrywanych kaset – tu nowocześnie zaaranżowane i wyprodukowane, przywodzą na myśl obudzony wulkan. Płyta zyskała uznanie wśród krytyków, a utwór „Przed snem – słoiczek Tiananmen” stał się radiowym i telewizyjnym hitem. W 2015 roku Akurat obchodzi 20-lecie swojej działalności. W związku z tym zagrali pięć wyjątkowych koncertów w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i rodzinnym Bielsku-Białej. Wśród zaproszonych gości na scenie, razem z Akurat, pojawili się m.in. Paprodziad (Łąki Łan), Piotr Bukartyk, Jacek Stęszewski (Koniec Świata) czy Kuba Kawalec (Happysad). Koncerty spotkały się z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem publiczności i stały się niewątpliwym sukcesem, także artystycznym.

-----------

AKURAT is a unique phenomenon in the Polish scene. The team appreciated for great live show, but also for intelligent, witty and engaged lyrics. AKURAT has scored the songs included in the leading Polish protest songs eg .: "The simple man" or "Wiej-Ska" and on the other hand - a light song, "evergreens" often used by any coverbandy playing at parties and weddings, such as .: "I like to speak with you" or "Hahahaczyk (Disco game)". When in 2001 released debut AKURAT - in Poland, no one played music based on rock, rock, reggae rhythms reaching also the disco. From the album "Orange" began in our renaissance these rhythms, which continues to this day, when the "Must Be the Music" won by the team Enej, openly admitting AKURAT inspiration. AKURAT is also one of the first bands that have gained their position without the support of big media. Thanks to the dedication of fans who grapevine, arguing AKURAT among his friends, the band became popular throughout the country, as well as in the Czech Republic, where he appears regularly at major festivals and clubs. Independent scene celebrity status AKURAT won 3 times the performance at Woodstock. Later, he was Jarocin, Fama, performances in 7 European countries as well as live concerts in Polish Radio. That's all, plus another successful albums: "Province", "Phantasmagoria", "Optymistyka" and "Man" made AKURAT with his rock, energetic show, became a must and the most frequent visitor Juwenalia Days Cities. In November 2012 released the latest album by the band Just under the title: Just One Game Kleyff and Kelusa. Just, the team valued for intelligent lyrics, this time dating back to the work of one of his masters - Jack Kleyff. Kleyff just played his way. Song - previously unreleased often do officially known mainly from cassettes of lost - here modern arranged and produced, reminiscent awakened volcano. The album gained recognition among critics, and the song "Bedtime - Tiananmen jar" became a radio and television hit. In 2015, Just celebrates 20 years of its operations. Therefore, they played five exceptional concerts in Warsaw, Poznan, Wroclaw, Krakow and Bielsko-Biala family. Among the invited guests on the stage, along with the Just, appeared among Paprodziad (Laki Lan), Peter Bukartyk, Jacek Stęszewski (End of the World) and Cuba Kawalec (Happysad). Concerts have met with great interest and enthusiasm of the audience and have become an unquestionable success, even artistic.

Bands Weblink : www.akurat.pl

Support Hurcules Morse